Privacy

Praktijk Wendy van Dam, gevestigd aan Graafseweg 274/3.01 6532 ZV Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.wendyvandam.nl

Graafseweg 274/3.01

6532 ZV Nijmegen

06-38315222

info@wendyvandam.nl

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Praktijk Wendy van Dam verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten van Praktijk Wendy van Dam en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Uitgerekende datum

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden

Praktijk Wendy van Dam verwerkt tijdens de begeleiding mogelijk de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gegevens mbt gezondheid en welzijn mbt zwangerschap

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens verwerkt worden

Praktijk Wendy van Dam verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • De dienstverlening uitvoeren
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van de nieuwsbrief
 • Je te kunnen bereiken indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren of af te zeggen

Hoe lang persoonsgegevens bewaard worden

Praktijk Wendy van Dam bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd:

 • Personalia, 3 jaar,
 • Facturen, bewaarplicht 7 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk Wendy van Dam verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, wordt een bewerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Praktijk Wendy van Dam blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website www.wendyvandam.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk Wendy van Dam en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@wendyvandam.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Praktijk Wendy van Dam wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe persoonsgegevens beveiligd worden

Praktijk Wendy van Dam neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@wendyvandam.nl